1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Taart en Trends, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
1.2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Taart en Trends uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Taart en Trends is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn in de webshop van Taart en Trends raadpleegbaar.

2. Totstandkoming Overeenkomst
2.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Taart en Trends vrijblijvend.
2.2. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. De Klant is berust met het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets zijn verzonden. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Taart en Trends contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Taart en Trends de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Taart en Trends ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Taart en Trends twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Taart en Trends zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
2.3. Taart en Trends behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Taart en Trends gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

3. Prijzen en betaling
3.1. Taart en Trends verkoopt Tickets. De prijs en het aantal beschikbare plaatsen zijn al bepaald. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
3.2. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Taart en Trends aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
3.3. Alle prijzen van Taart en Trends zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.4. Daarnaast brengt Taart en Trends betaal- , verwerkings- en administratiekosten in rekening.
3.5. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Taart en Trends de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

4. Leveringstermijnen
4.1. Tickets worden verzonden naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Klant dient bij bevestigen van de bestelling te controleren dat het ingegeven e-mail adres correct is. Taart en Trends zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Taart en Trends een nieuw adres heeft meegedeeld.
4.2. De door Taart en Trends opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Taart en Trends schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
4.4. De mogelijkheid om elektronische Entreetickets te bestellen via www.tickets.taartentrends.nl is mogelijk tot en met 27 september 18.00 uur. Uitsluitend op basis van beschikbaarheid. Entree Tickets zijn tijdens de beursdagen op 28 en 29 september 2018 tegen geldend dagtarief verkrijgbaar aan de kassa van de beurs.
4.5. Reserveringen voor workshops, masterclasses of andere sessies zijn mogelijk tot 26 september 18.00 uur.
4.6. Nadat uw betaling ontvangt u de bestelling met de downloadlink(s). Taart en Trends verzend de bestellingen uitsluitend via e-mail.

5. Tickets
5.1. De door Taart en Trends gedistribueerde Tickets, als PDF of fysiek, blijven en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taart en Trends niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Taart en Trends gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
5.2. Na ontvangst dient de Klant de Tickets te controleren op juistheid, aangezien fouten niet altijd kunnen worden voorkomen. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
5.3. Klant moet zelf controleren of de digitale tickets per e-mail ontvangen zijn. Hiervoor dient u ook uw spambox en ongewenste mailbox te controleren.
5.4. Klant dient de tickets te downloaden, (direct) uit te printen en goed te bewaren. Het ticketbestand dient in origineel formaat op A4 papier geprint te worden i.v.m. de leesbaarheid van de code. Tickets getoond op een informatiedrager worden niet geaccepteerd als geldig entreebewijs.
5.5. Taart en Trends is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor: verlies, diefstal, enig technisch defect van de informatiedrager (computer, laptop, smartphone, etc.), waarop u de mail met de tickets heeft ontvangen, het zoekraken of deleten van de e-mail door de klant of het ontbreken van een printer bij de klant, waardoor u de tickets niet kunt printen om fysiek te tonen bij de kaartcontrole.
5.6 De digitale tickets zijn voorzien van een unieke barcode. Als het ticket eenmaal gescand is, is de unieke code ongeldig geworden. Wordt een ticket met een identieke code aangeboden dan wordt dit als een frauduleuze kopie beschouwd en dien u bij de kassa van het evenement tegen de geldende dagtarief een nieuw entree bewijs aan te schaffen.
5.7 Indien het fysieke ticket van de Klant, aan geschaft via een voorverkooppunt, zoals webshop of winkel van derden, zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid/geldigheid te controleren is, dient u een nieuw ticket aan te schaffen bij de kassa van het evenement. Taart en Trends is dan niet verantwoordelijk voor de extra gemaakte kosten.
5.8 Bezoekers van de beurs dienen het ticket gedurende het verblijf op de beurs te bewaren en op verzoek te kunnen tonen. U kunt de beurs tussentijds verlaten. hiervoor dient u een stempel te halen bij de controlepunten.
6. Afgelaste of verschoven Evenementen/Demonstraties
6.1. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement/Demonstratie is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Taart en Trends zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen, nadat Taart en Trends de benodigde informatie heeft ontvangen, kan Taart en Trends niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Taart en Trends is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
6.2. Tickets van verschoven Evenementen/Demonstraties blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement/Demonstratie. Voor meer informatie hierover kan Klant het beste kijken op de website van Taart en Trends www.taartentrends.nl. Indien een Evenement/Demonstratie wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan Taart en Trends voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
6.3. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald. Service- en administratie- kosten worden niet gerestitueerd.

7. Annuleren workshop- en/of masterclass ticket
7.1. Bij annulering van een workshop- en/of masterclassticket tot 15 dagen voor aanvang van de beurs, krijgt u het betaalde bedrag verminderd met annuleringskosten van 35% van het aankoopbedrag van het ticket retour.
7.2. Bij annulering na 15 september is geen restitutie mogelijk. Het staat u vrij om een vervanger te zoeken voor uw workshop/masterclass reservering. U dient dan de naam, adresgegevens van uw vervanger en het bestelnummer te mailen naar tickets@taartentrends.nl. De financiële afwikkeling is tussen u en uw vervanger. Mocht er een wachtlijst zijn voor de betreffende workshop/masterclass, dan wordt uw reservering aan de eerste wachtende op de lijst aangeboden. Alleen als de reservering definitief is overgenomen, krijgt u het bedrag verminderd met €3,00 administratiekosten teruggestort op uw bankrekening.
7.3. Entree tickets voor de beurs, besteld in combinatie met het workshop/masterclass ticket, vallen buiten dit annuleringsbeding en worden niet gerestitueerd.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
8.1. De op het Ticket van Taart en Trends rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Taart en Trends dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Taart en Trends dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
8.2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
8.3. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
8.4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Taart en Trends aan Klant.
9. Aansprakelijkheid
9.1. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Taart en Trends wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Taart en Trends of haar ondergeschikten.
9.2. De aansprakelijkheid van Taart en Trends wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Taart en Trends onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Taart en Trends ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Taart en Trends in staat is adequaat te reageren.
9.3. Klant vrijwaart Taart en Trends voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Taart en Trends, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Taart en Trends meldt.
9.5. Taart en Trends kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Taart en Trends is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Taart en Trends.
9.6. Taart en Trends aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Taart en Trends kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
9.7. Taart en Trends kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Taart en Trends kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
10.2. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn:
– gewapend conflict, burgeroorlog, opstand binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst van het Verbond voor Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissementsrechtbank te Den Haag.
– Een van overheidswege afkondiging van nationale rouw.
– Gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan.
– Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de demonstrateur(s), workshopsgever(s) en/of Masterclass docenten.
– Storingen in de geregelde aanvoer van energieleveringen.
10.3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Taart en Trends in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Taart en Trends gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op alle overeenkomsten met Taart en Trends is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
12. Diversen
12.1. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Taart en Trends dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Taart en Trends niet.
12.2. Bij verschil van mening tussen Taart en Trends en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
12.3 Indien noodzakelijk kunnen deze voorwaarden tussentijds aangepast worden.
WEDSTRIJDEN;
Lees de voorwaarden goed door, hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van Taart en Trends.
https://taartentrends.nl/wedstrijd

Inschrijven voor de wedstrijd is mogelijk tot 25 september 2018, 17.00 uur.
Bij annulering van uw wedstrijddeelname is restitutie van het inschrijfgeld
( zie 5.2) niet mogelijk. U recht op gratis entree komt bij annulering te vervallen.

 

13. Privacyverklaring

Taart en Trends, gevestigd aan De Koop 40 3828 RH Hoogland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://tickets.taartentrends.nl

Taart en Trends

De Koop 40 3828 RH Hoogland 0641234171

 

F. Koelewijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Taart en Trends.

Deze persoon is te bereiken via tickets@taartentrends.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taart en Trends verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Ibannummer (bankrekeningnummer)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tickets@taartentrends.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taart en Trends verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Taart en Trends verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Taart en Trends neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taart en Trends) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taart en Trends bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

De gegevens van klanten die hebben aangegeven onze nieuwsbrief  via e-mail te willen ontvangen worden bewaard totdat zij zich eventueel afmelden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Taart en Trends verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor het voltooien en de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taart en Trends gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taart en Trends en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar uitsluitend jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tickets@taartentrends.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Taart en Trends wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taart en Trends neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tickets@taartentrends.nl

____________________________________________________________________________________________

 

Deze privacyverklaring kan door Taart en Trends worden aangepast. De aangepaste privacy verklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Taart en Trends.